top of page

הייעוד שלנו

לסייע ככול שניתן בצמצום העוני והקשיים השונים הקיימים בקרב אוכלוסיות חלשות באזור פעילות העמותה ושאיפה ליצירת אחדות ו"אהבת ישראל" ע"י קרוב רחוקים ליהדות, על ידי:

סיוע יומי של חלוקת אוכל על בסיס אוניברסלי, פעילויות העשרה ויוזמות נקודתיות בקרב קבוצות חלשות, רתימת החברה הישראלית לנתינה וחסד עבור האחר מתוך הערך של "ואהבת לרעך כמוך". שיפור השיח הציבורי בקרב קרובים ורחוקים ע"י גילוי האור, העומק והיופי של פני היהדות ע"י הפעלת פרויקטים שונים בחברה.

bottom of page